Storno podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A STORNO POPLATKY
apartmány na Statku Horní Bukovina 19, Horní Bukovina 295 01

Smluvní strany
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem
ubytovacího zařízení STATEK Horní Bukovina, (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvádět ve svých aktuálních nabídkách i jiné podmínky a postupy ubytování, které mají přednost před těmito (viz níže).

Ceny a jejich změny
Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny na internetových stránkách
www.statekhornibukovina.cz a v dalších prezentačních materiálech ubytovatele. Pro zákazníka je však závazná
ta cena, která je uvedena v nabídce pobytu a ubytovacím poukazu.

Služby, změny sjednaných služeb a cen
Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v ubytovacím poukazu,
který zákazník obdrží v elektronické podobě na jím uvedenou e-mailovou adresu. Údaje
v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah dohody uzavřené
mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např.
zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen
oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

Zrušení pobytu, storno poplatky
Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či
utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání
dohody (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi
bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a
bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
Zákazník je oprávněn odstoupit od dohody s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení
pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i elektronická ). Ubytovatel neúčtuje storno poplatky
v případě zrušení rezervace 60 a více dní před plánovaným příjezdem. Rozhodující pro určení doby
zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení.

Storno poplatky při zrušení pobytu:
10% z ceny ubytování při zrušení pobytu 59 až 30 dní před příjezdem
30% z ceny ubytování při zrušení pobytu 29 až 15 dní před příjezdem
50% z ceny ubytování při zrušení pobytu 15 a méně dní před příjezdem


Vyúčtování storna a případné vrácení klientem uhrazené částky snížené o storno poplatky
provede ubytovatel nejpozději do 20 dnů od doručení klientem uplatněného požadavku. Požadavek
je nutné uplatnit písemně (postačí i elektronicky). Storno ani jiné poplatky se neúčtují v případě, že
si klient zajistí v daném termínu a ve stejném rozsahu pobytu náhradníky, a to nejpozději v den
nástupu; finanční vyrovnání si mezi sebou sjednají klient s náhradníkem.
Ubytovatel umožní zákazníkovi 1krát změnu termínu ve stejné délce pobytu, pokud nemohl
ze závažných důvodů čerpat sjednané služby. Požadavek na změnu termínu je nutné uplatnit
písemně (elektronicky). Přeložení termínu nelze nárokovat, musí dojít ke vzájemné shodě. Je nutné
uplatnit s dostatečným časovým předstihem, aby ubytovatel termín ještě mohl nabídnout dále
k prodeji. Pokud dojde ke vzájemné dohodě na změně termínu, vyúčtuje ubytovatel zákazníkovi
pouze administrační poplatek ve výši 500,- Kč.

Platba zálohy a doplatku za ubytování
Po provedení poptávky zákazníkem, je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na
pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha se hradí na základě ubytovatelem vystaveného
předpisu záloh. Po úhradě zálohy ubytovatel vystaví ubytovací poukaz, který potvrzuje přijetí
zálohy, rekapituluje objednávku a stanoví výši doplatku při příjezdu. Ubytovací poukaz je nutné
vytisknout (příp. předložit v elektronické podobě) a prokázat se jím při příjezdu. Ubytovatel si
vyhrazuje právo, na základě požadavku zákazníka, postup provedení plateb upravit tak, jak to
vyžaduje konkrétní situace.

Změny délky pobytu, změny počtu osob
Jakoukoli změnu v délce pobytu nebo počtu osob je zákazník povinen nahlásit ubytovateli
písemnou (elektronickou) formou. Dohodne-li se zákazník s ubytovatelem na navýšení počtu
osob, nebo prodloužení termínu pobytu, bude ubytovatel postupovat dle platného ceníku
ubytování a případný rozdíl v ceně dopočítá. Celkový počet ubytovaných však nesmí překročit
stanovenou kapacitu apartmánu.

V případě zkrácení délky pobytu bude ubytovatel postupovat takto:
Při oznámení zkrácení délky pobytu 7 a méně dní před nástupem, nebude brát
ubytovatel na toto zřetel. Zákazník uhradí původní plnou cenu pobytu.
Při oznámení zkrácení délky pobytu 8 a více dní před příjezdem, činí stornopoplatek
50% z ceny zrušených dnů pobytu.


Rozhodující pro určení doby změny pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení.
V případě požadavku na změnu počtu osob bude umožněno pouze zvýšení počtu osob a to pouze 1x za pobyt

Reklamace
Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně
oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez
zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud
nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu
vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Osobní údaje a zasílání obchodních sdělení
Provedením rezervace v rekreačním zařízení Zákoutí zákazník souhlasí se:
zpracováním a shromažďováním všech osobních údajů k zajištění povinností
ubytovatele vůči orgánům státní správy a k marketingovým účelům
zasíláním obchodních sdělení ubytovatele na zákazníkovu emailovou adresu
Odhlášení (odvolání souhlasu) se zpracováním údajů pro marketingové účely a obchodní
sdělení je možno na emailu recepcestatek@emai.cz .

Pojištění
Účastníci pobytů nejsou ze strany ubytovatele pojištění a toto není v ceně pobytu zahrnuto.
Pojištění si zabezpečují účastníci pobytu na vlastní náklady samostatně.

Platnost
Tyto „Obchodní podmínky a storno poplatky“ platí pro účastníky pobytu v Apartmánech
Horní Bukovina č.p. 19
295 01 Horní Bukovina
Vstupují v platnost dne 24.5. 2021 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu
zákazníkem či uhrazením zálohy na pobyt na základě ubytovatelem vystaveného podkladu k platbě.
V Mladé Boleslavi dne 24.5. 2021