Pokyny pro ubytované

Při příjezdu předkládá host platný občanský průkaz nebo jiný doklad o své totožnosti.

 • Nástup u týdenních pobytů je stanoven vždy na sobotu od 15 hodin. Pokud není potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18 hodin téhož dne. Odjezd a opuštění pokoje je v sobotu do 10 hodin dopoledne.
 • Nástup a odjezd u víkendových a kratších pobytů je domluven individuálně.
 • Vyrovnání účtu proběhne po předání objektu v den příjezdu.
 • Kouření v objektu není povoleno
 • Prosíme o domácí obuv.
 • Na pokojích najdete lůžkoviny i povlečení, ručník, v kuchyních utěrky a základní saponáty, v koupelnách dávkovače na mýdlo a toaletní papír. 
 • Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nepřemisťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovny nenese pronajímatel objektu žádnou zodpovědnost, ačkoliv majitel prohlašuje, že dělá a bude dělat vše pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 • Za škody způsobené na majetku statku odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit pronajímateli.
 • Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 • Vedení statku uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu
 • Host ubytovaný v našem statku je povinen dodržovat tento ubytovaní řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 • STORNO PODMÍNKY Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit. Na storna se vztahují podmínky viz ceník.
 • Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem /vyšší moc, přírodní katastrofa, uzavření provozu z nařízení  vlády ČR…) Následně bude do 5 pracovních dnů nájemnci vrácena celá již zaplacená částka.
 • Tyto pokyny neplatí při objednání areálu za účelem svatby.